ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» | Δεκέμβριος 2017

Υπογράψτε Διακήρυξη
παρατηρητήριο