ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ -1 ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΜΕΛΗ & ΦΙΛΟΥΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ -1

Προς
Τις Ομάδες Πρωτοβουλίας και τα Δίκτυα Αυτοοργάνωσης
Τους Υποψήφιους Βουλευτές
Τα Μέλη και τους Φίλους

Στο πλαίσιο των θέσεων και των αποφάσεων του Προέδρου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, αλλά και των πρώτων συμπερασμάτων από τον διάλογο που αναπτύχθηκε, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, που αποτελείται από το σύνολο των υποψηφίων βουλευτών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, μεριμνά από κοινού, σε απόλυτη συνεργασία και πολιτική συμφωνία με τις ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για την κατά τόπους και κατά το δυνατόν καλύτερη οργάνωση, λειτουργία, εκπαιδευτική διαδικασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και δράση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, την ενδυνάμωσή του με νέο στελεχιακό δυναμικό, την προσέλκυση νέων μελών και φίλων και την οργάνωση του Προσυνεδριακού Διαλόγου. Η σχέση τους είναι ισότιμη, συλλογική – δεν υπάρχει σχέση κοθοδηγητή – καθοδηγούμενου. Η Συλλογική Λειτουργία είναι στοιχείο του πολιτικού πολιτισμού του Κινήματός μας.

Η Συλλογική Λειτουργία συμβάλλει ώστε να διαμορφώνονται ευρύτερες συναινέσεις για την κατά τόπους καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και δράση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, αλλά και για την ανάδειξη των καλύτερων ιδεών και πρακτικών για όλα τα ζητήματα της πολιτικής διαδικασίας.

Στόχος, να διαδηλώσουμε εμπράκτως, με τον πλέον καταλυτικό τρόπο, την κοινή μας απόφαση για τη συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία ενός Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ που κατοχυρώνει με διαρκή και δυναμικό τρόπο τα Συμμετοχικά και Κινηματικά του χαρακτηριστικά και που υπάρχει και δρα με μοναδικό γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας και του Ελληνικού λαού, την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της χώρας και βεβαίως, την προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των αδικιών και των ανισοτήτων.

Οι πρόσφατες εξελίξεις, καθιστούν περισσότερο από αναγκαία την ύπαρξη των αρχών, των αξιών και των ιδεών, στη βάση των οποίων ιδρύθηκε το ΚΙΝΗΜΑ μας, στο δημόσιο διάλογο. Μέρα με τη μέρα, γίνεται όλο και περισσότερο φανερό ότι έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε σε αυτήν την αδήριτη ανάγκη.

Προτεραιότητά μας η ενδυνάμωση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας και ο ουσιαστικός Προσυνεδριακός Διάλογος.

Με διαδικασίες στραμμένες και ανοιχτές στην κοινωνία, με την οποία υπάρχει μόνιμος διάλογος για όλα τα ζητήματα – μείζονα πολιτικά και τοπικού ενδιαφέροντος.

2. Όλες οι ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και τα ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, πρέπει την προσεχή περίοδο να συνεχίσουν τη συζήτηση που ξεκίνησε στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ, με τη θεματολογία που όλοι γνωρίζουμε και η οποία, προϊόντος του χρόνου, θα εμπλουτίζεται τακτικά. Πέρα από τη θεματολογία της Συνδιάσκεψης, η αξιολόγηση της προεκλογικής παρουσίας και δράσης του Κινήματος είναι επίσης χρήσιμη για τα επόμενα βήματά μας. Η αξιολόγηση, για να είναι γόνιμη και δημιουργική, πρέπει να είναι στραμμένη στο μέλλον. Γι’ αυτό, είναι χρήσιμο να ενημερώνουν για τις προτάσεις τους και να αποστέλλουν συγκεκριμένα στοιχεία – και αριθμητικά, για τα αποτελέσματα της δράσης τους προς τους Τομείς Πολιτικής και Δράσης και τους συντονιστές τους, που θα λειτουργούν στα κεντρικά γραφεία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και θα έχουν ρόλο υποβοήθησης του έργου τους.

3. Παράλληλα, οι ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και τα ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την τακτική λειτουργία τους, σε οποιοδήποτε χώρο εκτιμήσουν ότι είναι προσφορότερος.

Ας εξεταστούν από τις ίδιες τις ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ οι δυνατότητες εξεύρεσης, οργάνωσης και λειτουργίας χώρων – γραφείων. Με πρωταρχικό στόχο να στεγάσουν δραστηριότητες, συζητήσεις, επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια. Να αποτελέσουν δηλαδή, ένα στέκι – σημείο αναφοράς, πληροφόρησης και επιμόρφωσης για τα Μέλη και του Φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες – προς τις οποίες και θα πρέπει να είναι στραμμένο μόνιμα το ενδιαφέρον τους και η δράση τους.

Η δυνατότητα λειτουργίας χώρων – γραφείων τοπικά, θα πρέπει να εκτιμηθεί με βάση τις οικονομικές δυνατότητες των Μελών και Φίλων της κάθε ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ καθώς και τις υπάρχουσες προσφορές για στέγαση, οργάνωση και λειτουργικά έξοδα από φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ σε κάθε τοπική κοινωνία.

4. Πρωταρχική μονάδα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, είναι το Μέλος, ο Φίλος, που εγγράφεται στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο. Σύντομα θα υπάρξουν οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Αυτονόητο είναι ότι οι συμμετέχοντες σε Ομάδες Πρωτοβουλίας, Δίκτυα Αυτοοργάνωσης, οι υποψήφιοι βουλευτές, οι εθελοντές και όσοι υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, αποτελούν τους πρώτους πυρήνες Μελών του Κινήματός μας.

Μέχρι το Συνέδριο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, οπότε και θα υπάρξουν αποφάσεις για όλα τα ζητήματα, τα Μέλη και οι Φίλοι, μπορούν και πρέπει να συγκροτήσουν ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, η οποία αναπτύσσεται σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο.
Σε κάθε χωριό και κοινότητα, μπορούν να λειτουργούν Πυρήνες Πρωτοβουλίας τα Μέλη των οποίων ανήκουν στις κατά τόπους Δημοτικές Ομάδες Πρωτοβουλίας.
Το ίδιο ισχύει και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου λειτουργούν πυρήνες ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, τα Μέλη και οι Φίλοι των οποίων ανήκουν στην κατά τόπους Δημοτική Ομάδα Πρωτοβουλίας.

Ο χαρακτήρας και το έργο των ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, είναι πρωτευόντως πολιτικός και εξωστρεφής, δευτερευόντως οργανωτικός.
Βασικοί πολιτικοί στόχοι πρέπει να είναι:

Ο οργανωμένος διάλογος για τις αρχές και θέσεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
Η ενημέρωση για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τις τοποθετήσεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων ή εργαστηρίων για αντικείμενα πολιτικού ενδιαφέροντος για μέλη και φίλους.
Η επικοινωνιακή πολιτική και παρουσία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ σε κάθε περιοχή.
Η έκφραση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στα κοινωνικά κινήματα, τους μαζικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εργασιακούς χώρους, όπως και σε αυτόν της νεολαίας, με τη συγκρότηση ΔΙΚΤΥΩΝ. Ας σημειωθεί ότι, τα ΔΙΚΤΥΑ δεν αποτελούν οργανωτική μονάδα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Τα Μέλη και οι Φίλοι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται στα ΔΙΚΤΥΑ, στα οποία βεβαίως μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε οργανωτική σχέση με το ΚΙΝΗΜΑ, συμμετέχουν στις διαδικασίες του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στις ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ που ανήκουν.
Η επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων και δράσεων για την τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη.
Η αντιμετώπιση κοινωνικών προτεραιοτήτων που απαιτούν αξιόπιστες λύσεις.
Η οικονομική αυτοδυναμία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

5. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, αναδεικνύει ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Η ανάδειξη της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ γίνεται από το σύνολο των Μελών της, με διαβούλευση. Η διαβούλευση για όλα τα ζητήματα που τίθενται σε διάλογο, αποτελεί κανόνα και προτεραιότητα για το ΚΙΝΗΜΑ μας. Εκλογική διαδικασία δεν προβλέπεται, παρά μόνον στην περίπτωση που καταστεί αδύνατον να υπάρξει συμφωνία της πλειοψηφίας των Μελών της. Επίσης μπορεί να αποφασιστεί η Συντονιστική Γραμματεία να συγκροτηθεί μέσω κλήρωσης, είτε από το σύνολο των μελών, είτε εξ’ όσων επιθυμούν να προσφέρουν στη Συντονιστική Γραμματεία.

Ο αριθμός των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας ορίζεται σε 5 εκτός και αν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη Δημοτική Ομάδα Πρωτοβουλίας απαιτούν λιγότερα ή περισσότερα (3 ή 7) μέλη. Για το εάν υπάρχουν τέτοιες ειδικές συνθήκες, αποφαίνεται η ίδια Δημοτική Ομάδα Πρωτοβουλίας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ λειτουργεί ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ – δεν εκλέγει Γραμματέα, τα μέλη της κατανέμουν αρμοδιότητες τις οποίες υλοποιούν είτε ατομικά, είτε μαζί με μια ομάδα Μελών, ανάλογα με το χαρακτήρα και τις ανάγκες της κάθε δράσης.
Με την ολοκλήρωση της κάθε δράσης, κατατίθεται απολογισμός και η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, όπως και η ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ στη συνέχεια, αξιολογούν τις δράσεις και καταλήγουν σε συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν σε επόμενες δράσεις.

Το συντονισμό ανά συνεδρίαση – και μέχρι και τη σύγκλιση της επόμενης, αναλαμβάνει διαφορετικό μέλος (εκ περιτροπής) της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, το οποίο έχει και την πρωτοβουλία σύγκλισης της επόμενης συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, που δεν μπορεί να είναι σε χρονικό διάστημα πέραν του μηνός από την τελευταία συνεδρίασή της. Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα το μέλος αυτό της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ έχει την ευθύνη να συγκαλεί και συνεδρίαση της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Σε κάθε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ορίζεται ένα μέλος το οποίο σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ενημερώνεται για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. Βοηθά για την άμεση επικαιροποίησή του, μετά από κάθε μεταβολή, ενώ έχει και την ευθύνη της διατήρησης μόνιμης επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Το μέλος αυτό, όπως και κάθε άλλο, δεν έχει θέση καθοδηγητή, ούτε και απαιτείται να είναι μέλος της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.
Ανάλογα με τις κατά καιρούς ανάγκες του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μπορεί η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ να αναθέτει ειδικό έργο σε κάποιο μέλος της.

6. Σε επίπεδο Νομού, για τον καλύτερο συντονισμό και τη δράση των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, συνέρχεται ανά τουλάχιστον 1 μήνα, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, η οποία αποτελείται από 1 ΜΕΛΟΣ από κάθε ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της κάθε ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, εναλλάξ. Σημειώνεται ότι, η λειτουργία των ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ, είναι ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, επομένως, απαιτείται ενημέρωση όλων των Μελών τους μετά από κάθε συνεδρίαση, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. (Για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει εξειδίκευση με νεότερη Κατευθυντήρια Οδηγία)

7. Σε επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, συνέρχεται 1 φορά ανά δύο μήνες, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, η οποία αποτελείται από το σύνολο των ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ όλων των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ από όλους του Νομούς της Περιφέρειας, κάθε φορά σε διαφορετική πρωτεύουσα Νομού. Με τη συνεδρίαση αυτή, επιτυγχάνεται εκτός της καλύτερης ενημέρωσης όλων των μελών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ για τα θέματα της Περιφέρειάς τους και του καλύτερου κατά το δυνατόν συντονισμού δράσης σε Περιφερειακό επίπεδο και ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός σε κάθε Νομό. Η αξιοποίηση του διαδικτύου για συνεχή ενημέρωση των Μελών είναι απαραίτητη.

8. Για τη λειτουργία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ σε κεντρικό πεδίο και μέχρι τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, συγκροτούνται Τομείς ή Εργαστήρια Κύκλων Πολιτικής, Τομείς Δράσης και Παρατηρητήρια Κυβερνητικού και Κοινοβουλευτικού Έργου, που θα μεριμνούν για την καθημερινή λειτουργία των κεντρικών γραφείων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, την οργάνωση και προώθηση των προσυνεδριακών διαδικασιών, αλλά και την έκφραση και εκπροσώπηση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, όπως απαιτούν οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας ενός πολιτικού κόμματος.
Οι Τομείς δεν θα έχουν ρόλο καθοδηγητή προς τα Μέλη και τους Φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, όσο ρόλο υποβοήθησης του έργου των μελών και φίλων, αλλά και τη διοργάνωση των διαδικασιών ενημέρωσης και προσυνεδριακού διαλόγου σε ολόκληρη τη χώρα.
Σε αυτούς θα συμμετέχουν όσοι αποδεδειγμένα εργάστηκαν σε καθημερινή βάση από την Ίδρυση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, όσοι μπορούν να έχουν καθημερινή παρουσία στα γραφεία του, και επίσης, να έχουν κληθεί να στελεχώσουν απαραίτητες λειτουργίες και μάλιστα, εθελοντικά και να έχουν ανταποκριθεί θετικά.

Σημειώνεται ότι, από τον ίδιο τον Προσυνεδριακό Διάλογο θα εξαρτηθεί αν θα προστεθούν και άλλες ενότητες ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, όπως και αν θα χρειαστούν νέα περιεχόμενα.

Όπως και σε όλες τις διαδικασίες του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, η αλληλοενημέρωση και η συλλογική λειτουργία ΤΟΜΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ή ΚΥΚΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ, είναι αυτονόητη και χαρακτηρίζει συνολικά το ΚΙΝΗΜΑ μας.

9. Τα Μέλη, οι Φίλοι και οι Εθελοντές του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή σε οποιονδήποτε άλλο ΤΟΜΕΑ, θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα γνωστοποιηθεί με νεότερη Κατευθυντήρια Οδηγία τα αμέσως επόμενα 24ωρα και αφού προηγουμένως θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ οι Τομείς, τα Εργαστήρια Κύκλων Πολιτικής και τα Παρατηρητήρια, με τους αντίστοιχους συντονιστές τους.

Κανείς δεν περισσεύει από αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε με την Ίδρυση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ιστοσελίδα μας

Σκοπός της ύπαρξή της, να καταστεί το βασικό εργαλείο δουλειάς και ενημέρωσης.

Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, διαθέτει ένα και μόνον επίσημο Μέσο Έκφρασης και Ενημέρωσης, την ιστοσελίδα του: www.tokinima.gr

Και επίσης, για όσους διαθέτουν Facebook ή Twitter, τα ακόλουθα links:

Facebook
https://www.facebook.com/KinimaDimokratonSosialiston

Twitter
http://www.twitter.com/toKinima
@tokinima

Οτιδήποτε άλλο, ουδεμία σχέση έχει με το ΚΙΝΗΜΑ και το ΚΙΝΗΜΑ, ουδεμία ευθύνη φέρει για την ύπαρξη ή λειτουργία του, όπως και για όσα εκφράζει και υποστηρίζει.

Επίσης, οποιαδήποτε έκκληση για οικονομική βοήθεια, από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε Μέσο έκφρασης, ενημέρωσης και σχολιασμού, ουδεμία σχέση έχει με το ΚΙΝΗΜΑ και είναι περισσότερο από αναγκαίο να υπάρχει άμεση ενημέρωση από τα Μέλη και τους Φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα.

Οικονομική εξόρμηση

Η Ιδρυτική Διακήρυξη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, διαπνέεται από τις αρχές και τις αξίες μας.
Αρχές και αξίες, που σηματοδοτούν πέραν όλων των άλλων, την αυτονομία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, αλλά και την διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του και τα οικονομικά του.

Για το λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή, ξεκαθαρίσαμε ότι, η Δύναμη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας, είναι ο πολίτης και πρωτίστως, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Στην οικονομική εξόρμηση που στόχο έχει να καλύψει και τις ανάγκες ίδρυσης και τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου, αλλά και τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, η συμβολή όλων είναι σημαντική.

Με τη δική σας βοήθεια και έχοντας πάντα κατά νου τις δυσκολίες που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες, θα πετύχουμε, με την ελάχιστη έστω συμβολή αλλά από πολλούς, να κατοχυρώσουμε την αυτονομία που όλοι επιζητούμε.

Με δεδομένη όμως και τη νέα αυστηρότερη νομοθεσία για την οικονομική λειτουργία των κομμάτων, παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της οικονομικής εισφοράς των μελών και φίλων μας, ιδιαίτερα μέσω της διάθεσης των κουπονιών ενίσχυσης.

Τα κουπόνια είναι θεωρημένα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία το κόμμα είναι υπόλογο να αποδώσει τα στελέχη των μπλοκ μετά την οικονομική εξόρμηση. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε έλλειψη σε κουπόνια ισοδυναμεί σε ταμειακό έλλειμμα και επιπλέον αυτού οποιαδήποτε έλλειψη σε στελέχη ισοδυναμεί και με παράβαση της νομοθεσίας, που θα εκθέσει το ΚΙΝΗΜΑ μας.

Επίσης, από τη νομοθεσία επιβάλλεται, επάνω στα στελέχη, να συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ ή ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του εισφέροντος προσώπου, γιατί διαφορετικά θα επιβληθούν κυρώσεις στο ΚΙΝΗΜΑ.

Η ευθύνη όλων μας αντανακλάται άμεσα στην υπευθυνότητα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας, ειδικά τώρα που βρίσκεται στα πρώτα βήματά του.

Τέλος, κατόπιν προτάσεων Μελών και Φίλων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, εκτός από την οικονομική εξόρμηση που έχει ξεκινήσει, θα λειτουργήσει ειδικός τραπεζικός λογαριασμός, για τον οποίο θα υπάρξει άμεσα ενημέρωση, όπου όποιος επιθυμεί, θα μπορεί να καταθέτει όποιο ποσό θέλει για την ενίσχυση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, είτε απευθείας, είτε μέσω πάγιας εντολής κάθε μήνα από το δικό του λογαριασμό.

Από το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών
1 Μαρτίου 2015