Συνάντηση εργασίας για την Ημέρα της Γυναίκας (9/3/2015): Συμπεράσματα – προτάσεις, συμβολή στο δημόσιο διάλογο

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η Επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, βρίσκει την γυναίκα της Ευρώπης, την Ελληνίδα αλλά και την παγκόσμια γυναίκα, στον κυκλώνα της οικονομικής κρίσης, που υπονομεύει κατακτήσεις και κεκτημένα και καταστρέφει τον αρμό κοινωνικής συνοχής και τον ιστό αξιοπιστίας, μεταξύ κράτους και κοινωνίας, μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτών. Οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες στους άγριους νόμους της αγοράς και καλούνται για νέες θυσίες, για νέους αγώνες και για μεγάλες προσπάθειες.

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική και η συντηρητική διακυβέρνηση της ΕΕ με τις πολιτικές λιτότητας, έπληξε ιδιαίτερα τη γυναίκα, αφού ο πολυδιάστατος ρόλος δέχθηκε επιθέσεις σε όλες του τις διαστάσεις. Με αυξημένη την ευθύνη της στην οικογένεια, στην εργασία, στην επιστήμη και στην αγορά, είναι περισσότερο εκτεθειμένη στους πολλούς κινδύνους της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζει εντονότερα και περισσότερα προβλήματα.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών – προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
με τον προσανατολισμό των παρεμβάσεων στις ομάδες γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
Δικαιώματα μεταναστών – προσφύγων.
Βελτίωση του Οικογενειακού Δικαίου με στόχο την προσαρμογή του στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Θέσπιση ενεργών πολιτικών σε τομείς της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής και δημιουργία θεσμικών μηχανισμών για την παραγωγή πολιτικών ισότητας των φύλων.
Βελτίωση και επέκταση των δομών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων (παιδικοί σταθμοί ολοήμερα σχολεία κ.λ.π.)
Ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σχέδιο για την συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας και τη μείωση του επαγγελματικού διαχωρισμού κατά φύλο.
Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – όλων των μορφών βίας, στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία,
με έμφαση σε μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού και προστασίας των θυμάτων.
(τηλεφωνική λειτουργία και ηλεκτρονική γραμμή SOS όλο το 24ωρο, συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες σε συνεργασία με τους δήμους, παροχή νομικής βοήθειας στα θύματα σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για να “σπάσει” η σιωπή).

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και της οικονομικής τους αυτοτέλειας. Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο.
Στήριξη της λειτουργίας των γυναικείων συνεταιρισμών στον αγροτικό χώρο.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προώθηση των γυναικών στην πολιτική ζωή – προώθηση στην ΓΣΕΕ και στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
Ενδυνάμωση και υποστήριξη γυναικών για την προώθησή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.
Διενέργεια εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
Δημιουργία δομής ισότητας και της δικτύωσης των γυναικών στις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.
Δράσεις ανάδειξης της αναγκαιότητας εκπροσώπησης των γυναικών στις εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και ένταξη της ισότητας των φύλων στις εθνικές πολιτικές και στις πολιτικές της αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο των κύκλων πολιτικής, στον κύκλο Βιώσιμη Πόλη – Ανοιχτή Πόλη, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν “Η Πόλη της Ισότητας”, ώστε η συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔ) και τους κοινωνικούς θεσμούς, να υιοθετεί και να προωθεί τις πολιτικές της ισότητας.
Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στους διαπραγματευτικούς μηχανισμούς του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να αναδεικνύονται και να προωθούνται προβλήματα – αιτήματα και λύσεις.
Ως κοινή θέση στη συζήτηση καταγράφεται ότι “η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη γαι την διεύρυνση της δημοκρατίας, για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και την αξιοποίηση του συνόλου της κοινωνικής εμπειρίας”.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ενίσχυση της δικτύωσης των γυναικών με την κοινωνία των πολιτών και συνεργασίες στα θέματα ισότητας με τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και με το γυναικείο κίνημα.
Ενδυνάμωση του ρόλου και της δράσης των γυναικείων, φεμινιστικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που δραστηριοπιούνται για την Ισότητα των Φύλων ώστε να αναβαθμισθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα και να αξιοποιηθεί ο πλούτος της γνώσης και της εμπειρίας των στελεχών του γυναικείου και μαζικού κινήματος (συνεργασία και ψηφιακή διαβούλευση που θα διευκολύνει την δημοσιοποίηση και προβολή των θέσεων).

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΗΕ (Gender Mainstreaming)

Ανάπτυξη συνεργασιών με τους θεσμούς της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς.
Σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.
Καταπολέμηση των στερεοτύπων στα ΜΜΕ.
Δημιουργία πιλοτικής δομής παρακολούθησης των πολιτικών με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και δείκτες ισότητας.
Πολιτικές και σχέδια ένταξης της Ισότητας στις πολιτικές των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων.
Επιμόρφωση στελεχών στα ζητήματα Ισότητας των Φύλων.

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Χαρτογράφηση γυναικείων αρχείων, δημιουργία ψηφιακού ιστορικού αρχείου με το υλικό του γυναικείου κινήματος, αρχείο μελετών και ερευνών, βιβλιοθήκη.
Συνεργασία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ με γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ με δράσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων και καθιέρωση φόρουμ διαλόγου στην ιστοσελίδα μας.
Ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίσς που προωθεί την ισότητα των φύλων και τις προοδευτικές αξίες των δημοκρατών – σοσιαλιστών.
Στην ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας προτείνεται η υποστήριξη της παραγωγής και πρόσληψης της τέχνης, από γυναίκες και άνδρες και η ανάπτυξη συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου –
οφείλουμε, ως ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ, με πολλή, όμως, γνώση και εμπειρία, να μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε την διαβούλευση, τους κανόνες, τις μεθόδους και τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και ιδέες, κριτικές και προτάσεις που προκύπτουν από την διαβούλευση με τις γυναικείες οργανώσεις, τους θεσμούς, τους πολίτες και την καθημερινή γυναίκα της ζωής.

Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την συμβολή όλων των πολιτών στον διάλογο, προκειμένου να προωθηθεί η κουλτούρα της ισότητας των φύλων, στον στόχο της ουσιαστικής ισότητας στη χώρα μας.